<

Mateja Marovič je profesorica Razrednega pouka, doktorica Edukacijskih ved, predvsem pa Socialna pedagoginja, ki je z dušo in srcem predana otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami in/ali motnjami. Zaposlena je kot docentka za področje Socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, kjer svoje bogato znanje, predvsem pa dolgoletne in dragocene praktične izkušnje iz prvih »bojnih linij«, z zavzetostjo ter socialnopedagoškim entuziazmom do marginaliziranih posameznikov, prenaša na mlajše generacije. Ker se že svojo celotno strokovno kariero ukvarja s skrbjo do marginaliziranih posameznikov, predstavlja projekt Reagiraj! Nisi sama-nisi sam, nadgradnjo njenega dosedanjega profesionalnega in srčnega dela hkrati pa pomoč pri obravnavi z različnimi vrstami nasilja. 

Marko Gavriloski je asistent za družboslovno raziskovanje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in doktorski študent na študijskem programu 3. stopnje Zgodnje učenje. Raziskovalno se ukvarja predvsem s področje zgodnjega učenja, pri čemer združuje antropološka in pedagoška znanja; s študijami spolov in proučevanjem stereotipov, predsodkov, diskriminacije in (ne)enakosti v pedagoškem polju. Ideja projekta je sprva imela nekoliko drugačno obliko in vsebino. Marko je sprva želel na fakulteti vzpostaviti varno točko, ki bi poleg tematskega sklopa o nasilju in nasilnih dejanjih vsebovala tudi teme s področja LGBTIQA+. S Saro Al-Daghistani sta po številnih pogovorih obe področji ločila ter se osredotočila zgolj na nasilje. Ideja je počasi zorela, dobila ime, strukturo in študentski zagon. Od tu naprej pa je projekt šel svojo pot in bo dihal, dokler bo obstajalo nasilje in na drugi strani nekdo, ki ga bo želel preprečiti.

Andreja Krapež je študentka drugega letnika magistrskega študijskega programa Socialna pedagogika. Tekom študija je spoznala, da o oblikah nasilja in razsežnostih le tega ve premalo. Odločila se je, da pri svojem delu ne želi biti tista, ki bo pogledala stran, zato je svoje znanje pričela pridobivati preko neformalnega izobraževanja. Sodelovanje pri projektu ji je omogočilo, da se z omenjeno tematiko še bolj spozna in to znanje naprej posreduje bodočim pedagoškim delavcem ter njih in okolico seznani s pomembnostjo ozaveščanja ter reagiranja ob pojavu nasilja. 

Ana Varadin je študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Kopru. Pri projektu se ukvarja s temo medvrstniškega nasilja, spoznava najpogostejše znake in preventivna delovanja ter se seznanja z mediacijskimi tehnikami, ki jih lahko uporabimo v praksi. V projekt se je vključila, ker meni, da se nasilje pojavlja prepogosto inje ta tema zelo pomembna. Želi si spoznati več o kulturi nenasilja in preventivnega delovanja ter pridobljena spoznanja posledično uporabiti vpraksi, predvsem na področju predšolske vzgoje.

Laura Lovšin trenutno zaključuje dodiplomski študij - smer Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti v Kopru. Skozi celotno šolanje in tudi med poletnim delom je kar nekaj časa preživela v vrtcu med otroki, vendar pa se do sedaj, na srečo, še ni srečala z nobenim primerom, v katerem bi bil otrok udeleženec nasilja. V projekt Reagiraj! - Nisi sama, nisi sam, se je vključila, ker se v času študija ni nikoli srečala s tematiko o nasilju. Ker pa bo kmalu postala strokovna pedagoška delavka, se ji zdi zelo pomembno, da zna pristopiti do otroka, ki je udeležen v nasilje.

Nina Kržič zaključuje magistrski študij Inkluzivne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Za sodelovanje na projektu je se odločila zaradi želje po ozaveščanju bodočih pedagoških delavcev o razsežnosti nasilja. Tekom študija je spoznala, da se o nasilju še vedno premalo pogovarjamo, zato je potrebno ozaveščanje, izobraževanje in grajenje ničelne tolerance do nasilja. Meni, da bi pedagoški delavci morali ozavestiti lasten vpliv in možnosti za spremembe na področijih, ki jih pokriva pojekt.

Sara Al-Daghistani je študentka drugega letnika magistrskega študijskega programa Socialna pedagogika. Tekom študija je bila aktivna prostovoljka, kjer je spoznala, da je o postopkih ukrepanja pri zaznavi nasilja premalo informirana. Z različnimi oblikami neformalnega izobraževanja je pridobila veliko znanja o oblikah nasilja in postopkih ukrepanja. Za sodelovanje v projektu se je odločila predvsem zato, ker si je želela, da bi lahko imeli vsi bodoči strokovni delavci možnost izobraževanja o razsežnostih nasilja in o tem, kako zelo je pomembno, da se ob pojavu nasilja vedno reagira. 

Špela Benčina je študentka magistrskega študijskega programa Socialna pedagogika na UP PEF. Večino svojega prostega časa preživi pri tabornikih, poleti pa z otroki in mladostniki v kolonijah. Tekom prostovoljnega dela je spoznala, da se premalo govori o vseh oblikah nasilja, da so definitivno še vedno prezrte in nekatere niti prepoznane. Zato se je odločila, da je ozaveščanje o nasilju, njegovih znakih in posledicah ključno za njegovo prepoznavanje in preprečevanje. Le skupaj lahko (resnično!) dosežemo ničelno toleranco v vrtcih, šolah ter v celotni družbi.

Lucija Selinšek je študentka drugega letnika magistrskega študijskega programa Socialna pedagogika. Tekom študija je pri svojem delu – tako na praktičnih usposabljanjih kot tudi v vlogi prostovoljke na letovanjih za otroke – zaznala manko na področju zaznave in obravnave nasilja. Socialno pedagoški poklic je eden tistih, ki jih po končanem delovniku ne moreš pustiti kar v službi, pač pa je to poklic, ki ga moraš živeti. Ravno zato ocenjuje kot nujno, da postanejo tovrstne tematike stalni predmet razprav. Pri vsakem delu – sploh pa pri delu z ljudmi, je bistvenega pomena razumevanje delovanja družbe in njenih posameznikov. To pa lahko dosežemo zgolj z nenehnim izpopolnjevanjem znanja na različnih področjih. Ravno to, izpopolnjevanje že pridobljenega znanja, pa je po njenem mnenju projekt Reagiraj! ponudil študentom UP PEF in širši javnosti, in sicer v obliki gostujočih predavanj in izobraževanj. Svoje poslanstvo pa bo nadaljeval na pričujoči spletni strani. 

Edina Mujkanović trenutno zaključuje dodiplomski študij Pedagogike na Univerzi na Primorskem. Na praktičnih usposabljanjih, ki jih je do sedaj opravljala, je opazila, da obstaja prepad med zaznavanjem nasilja in reagiranjem nanj. Meni, da lahko most med zaznavanjem in reagiranjem zgradimo in prehodimo le tako, da opolnomočimo bodoče strokovne delavce. Ravno to pa nam omogoča projekt Reagiraj! Nisi sama - nisi sam. V ponos ji je, da je lahko del te zgodbe. 

Đorđe Klisura je študent 3. letnika Računalništva in informatike na UP FAMNIT. Za sodelovanje na projektu se je odločil, ker ga tematika katere se le-ta dotika, zanima. S svojim znanjem pa je poskrbel, da smo vsebine, ki smo jih snovali na projektu, lahko preko spletne strani prenesli v svet.